1. „Z Matką Odkupiciela Mocni Nadzieją” to zawołanie z odwiedzin naszej Matki i Królowej towarzyszy nam nadal, szczególnie w tym trudnym czasie epidemii korona wirusa. Cała nasza nadzieja w Jezusie Ukrzyżowanym i Jego Matce Bolesnej. Bardzo prosimy jako tarczę ochronną nas i naszych domostw o wystawienie w oknach obrazu Matki Bożej i Gromnicy. Zapalanie jej i rodzinną modlitwę np. w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Dziś Gorzkie Żale o godz. 15.00 a potem Msza św.
  2. Środa Nowenna do MB Nieustającej Pomocy. O poprowadzenie Różańca prosimy Różę 10 św. Pawła Apostoła (św. Marii Magdaleny). Będzie to Uroczystość Zwiastowania Pańskiego – Dzień Świętości Życia. Módlmy się o poszanowanie ludzkiego życia od chwili poczęcia aż do naturalnej śmierci.
  3. W czwartek adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 16.30. O 16.30 lektura dzienniczka św. Siostry Faustyny, śpiewana Koronka do Bożego Miłosierdzia. Potem Msza św.
  4. W piątek Droga Krzyżowa dla dorosłych o godz. 16.30 a potem Msza Św.
  5. Intencje mszalne wywieszone obok———————————————-à
  6. Bóg zapłać wiernym za sprzątanie naszej świątyni w minionym tygodniu.
  7. Spotkania formacyjne są odwołane: poniedziałek  wtorek – ; środa – ; czwartek – ; piątek –                                                                                                                                                                               
  8.  Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Dziś jest to: Niedziela, Gość Niedzielny z ubiegłej niedzieli. Dzisiejszy nr „Niedzieli” podejmuje próbę odp. na pytanie: Co Pan Bóg chce nam powiedzieć? Jest też o Komunii św. duchowo przyjmowanej. „Moja droga krzyżowa” to wyjątkowe rozważanie Drogi Krzyżowej pisane z perspektywy rodziców, którzy musieli podjąć krzyż choroby nowotworowej swojej córki. „Gość” z kolejną odsłoną cyklu wielkopostnego z Prymasem Wyszyńskim. Dzisiejszy numer z rachunkiem sumienia przed Spowiedzią wielkopostną. Przybliża się pewna trudność ze spowiedzią. Prawdopodobnie nie będzie Spowiedzi całodniowej. Prosimy o rozłożenie Spowiedzi na dłuży czas, czyli już po kilka osób.
  9.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy: Zofię Łoin. Polećmy jej dusze Miłosierdziu Bożemu. Wieczne odpoczywanie.
  10. INFORMUJEMY, ŻE SPOWIEDŹ ŚW. ODBYWA SIĘ CODZIENNIE O W GODZ: OD 9.00 DO 10.00 I PO POŁUDNIU OD GODZ. 15.00 DO 16.00

…„Ja jestem światłością świata,

kto idzie za Mną, będzie miał światło życia ”…

METROPOLITA PRZEMYSKI Arcybiskup Adam SZAL PIac Katedralny 4 A 16 678 66 PL 37-700 PRZEMYŚL, dz.462|02112020
Przemyśl, 25 marca 2020 r.


Drodzy Kapłani, Czcigodni Diecezjanie,

W duchu odpowiedzialności za wszystkich wiernych, zarówno tych,którzy z racji na wypełnianie obowiązków zawodowych służą innym i podejmują zleconą im pracę, jak i tych, którzy ze względu na wprowadzone od 25 marca br. nowe regulacje pozostają w domach rodzinnych, zobowiązuję wszystkich kapłanów do bezwzględnego przestrzegania zasad mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się epidemii. Wszystkich wiernych proszę o zrozumienie sytuacji i przestrzeganie wprowadzonych poniżej rozporządzeń.
I. MSZA ŚWIĘTA. Wobec trwającej epidemii, przedłużam do odwołania dyspensę od obowiązku niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Przypominam, że dyspensą objęte są osoby w podeszłym wieku, osoby z objawami infekcji (np, kaszel, katar, podwyższona temperaturą, itp.), dzieci i młodzież szkolna oraz dorośli, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę, osoby, które czują obawę przed zarażeniem oraz osoby, które nie będą mogły uczestniczyć w Eucharystii ze względu na ograniczenia państwowe. Mając na uwadze ograniczenie zgromadzeń do 5 osób, co dotyczy również uczestników Mszy świętej, zachęcam wszystkich wiernych, by wobec niemożności udziału w celebracjach liturgicznych oddali Panu tę wielką ofiarę, jaką przynosi brak Mszy Świętej i uczestnictwa w Stole Eucharystycznym, żyjmy w komunii ze wszystkimi, którzy tajże z powodu braku kapłanów nie mają przywileju codziennego uczestnictwa w Świętej Ofierze (kard. Jodo Braz de Aliz). Złożenie tej ofiary w bieżącym roku duszpasterskim, w którym w sposób szczególny pochylamy się nad tajemnicą Eucharystii, będzie wyrazem odpowiedzialności za Kościół, troski o siebie i miłości bliźniego. Ufam, że obudzi to także większą tęsknotę za Eucharystią i zaowocuje w przyszłości głębszym jej przeżywaniem. Niech w ramach limitu 5 osób, we Mszy świętej uczestniczą te, które zmówili intencję, Przy okazji zachęcam wszystkich wiernych, by raz jeszcze pochylili się nad materiałami duszpasterskimi, które kapłani pozostawili podczas ostatniej wizyty kolędowej, Przypominam kapłanom o szczególnym zachowaniu zasad higieny oraz o odpowiedzialności za świeckich współpracowników (m.in. ministrantów, organistów, kościelnych itp.), Stąd wydaje się słuszne, by w najbliższych dniach ściślejszej izolacji w miarę możliwości zrezygnować z ich posługi, Przepisy dotyczące przeżywania Eucharystii stosuje się zarówno do Mszy świętych w dni powszednie, niedziele (również Niedziela Palmowa), jak i uroczystości wielkanocnych, zarówno w stosunku do kościołów parafialnych, jak i filialnych.
II.POGRZEBY. Obrzędy pogrzebu należy sprawować według trzeciej formy pogrzebu katolickiego tj. jedynie stacji przy grobie z wydłużeniem jej, o ile okoliczności na to pozwolą, o procesję od bramy cmentarnej, Uczestnikami może być jedynie pięciu przedstawicieli najbliższej rodziny. W obecnej s}sytuacji, modlitewne czuwanie przy zmarłym ogranicza się do domowej modlitwy w rodzinach, Mszę świętą żałobną z udziałem wiernych należy odprawić w innym terminie. W dniu pogrzebu, kapłan może celebrować Mszę świętą żałobną bez udziału wiernych i ciała zmarłego.
III.KOMUNIA Św. Należy powstrzymywać się od wynoszenia Najświętszego Sakramentu poza świątynię, za wyjątkiem zanoszenia Komunii świętej w formie wiatyku. Na czas epidemii zawieszam posługę nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej. Posługę sakramentalną wobec osób chorych i w podeszłym wieku ograniczam do wypadków niebezpieczeństwa śmierci. Ich samych proszę, by przyjmowali Komunię świętą duchową, a swoje choroby, cierpienia i modlitwy ofiarowali w intencji personelu medycznego i służb państwowych, Zalecenia te dotyczą także kapelanów szpitali i zakładów zamkniętych,
IV. SPOWIEDŹ. Nie rezygnujemy ze spowiedzi sakramentalnej. Ci, którzy pragną z niej korzystać, powinni umówić się na nią telefonicznie z kapłanem, jest ona możliwa w kościołach, kaplicach i innych stosownych miejscach, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. Zgodnie z zaleceniami Penitencjarii Apostolskiej w obecnej sytuacji (…) podczas indywidualnego sprawowania sakramentu pojednania, należy zwracać szczególną uwagę na to, aby spowiedź odbywała się w przewietrzonym miejscu poza konfesjonałem, z zachowaniem odpowiedniego dystansu, przy użyciu masek ochronnych, zwracając absolutną uwagę na sakrament i niezbędną dyskrecję. Warto pamiętać, że żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyrażony przez wiernych w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest obecnie w stanie wyrazić), i któremu towarzyszy yotum confessionis, czyli stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, pozwala uzyskać im przebaczenie grzechów, nawet Śmiertelnych (por, KKK, nr 1452), Przypominam, że Kościół nie dopuszcza możliwości sprawowania sakramentu pokuty i pojednania przez środki komunikacji elektronicznej takiej jak telefon, Internet itp. Stolica Apostolska nigdy nie zezwoliła na spowiedź ,,na odległość” (por. Denzingel nr 1994) to wskazuje, że w przestrzeni wirtualnej ,,nie ma sakramentów” (Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, ,,Kościół a Internet’ z dnia 22.02.2002 w pkt. X).
V. NABOŻEŃSTWA .Wszystkie przepisy dotyczące ilości uczestników w celebracjach liturgicznych należy stosować również do nabożeństw pobożności ludowej (droga krzyżowa, gorzkie żale). Odnosi się to także do całodziennych adoracji Najświętszego Sakramentu. Możliwa jest indywidualna adoracja Pana Jezusa w tabernakulum w godzinach otwarcia świątyń.
VI. SPOTKANIE MŁODYCH ARCHIDIECEZJI PRZEMYSKIEJ W zaistniałej sytuacji informuję, że nie są planowane żadne zewnętrzne uroczystości, związane z przeżynaniem spotkania Młodych w Niedzielę palmową, zarówno w kościołach stacyjnych, jak i we własnych parafiach. Zachęcam wszystkich do duchowej łączności z Papieżem Franciszkiem i młodymi całego świata. W indywidualnej modlitwie można skorzystać z materiałów umieszczanych na stronie młodziez.przemyska.pl.
VII. TRIDUUM PASCHALNE W nawiązaniu do dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ,,W czasie COVID79″ z datą 19 malca 2020 roku, biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję niniejszym regulacje dotyczące przeżywania Triduum Paschalnego: 1. Msza Krzyżma z poświęceniem świętych olejów zostanie odprawiona przez Metropolitę Przemyskiego w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu bez udziału kapłanów i wiernych. Dotychczasowe oleje święte należy używać do czasu ustania zagrożenia epidemicznego. Po tym okresie poświęcone w tym roku oleje będzie można odebrać w parafii archikatedralnej. Odwołuje się tradycyjne, wspólne życzenia świąteczne i towarzyszące im wręczenie odznaczeń dla osób świeckich czy godności kościelnych. 2. Zgodnie z postanowieniem Stolicy Apostolskiej, kapłani mają możliwość celebracji Mszy Wieczerzy Pańskiej wyłącznie w kościele parafialnym (z zachowaniem zasad podanych w pkt. I) lub w innym odpowiednim miejscu, ale bez udziału wiernych. Pomija się w tej liturgii procesję z Najświętszym Sakramentem do Ciemnicy, a Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w tabernakulum. Kapłani, którzy nie mają możliwości odprawienia Mszy św., powinni zamiast niej odmówić nieszpory (por. Liturgia Godzin). 3. Kapłani mogą sprawować Liturgię Wielkiego Piątku wyłącznie w kościołach parafialnych, z zachowaniem zasad podanych w pkt, l. W Modlitwie powszechnej należy dodać następujące wezwanie (po 9, a przed 10): ,,Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu pandemii na całym świecie oraz za wszystkich, którzy opiekują się nimi i walczą z chorobą, aby nie utracili nadziei.” Modlitwa w ciszy. Po niej kapłan modli się: ,,Boże, Twoja wola kieruje wszystkimi chwilami naszego życia, przyjmij modlitwy, które składamy za chorych braci l siostry oraz opiekujących się nimi, aby wyprosić dla nich Twoje miłosierdzie, * i przemień naszą obawę w radosne dziękczynienie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen” . Na zakończenie liturgii Wielkiego Piątku przenosi się Najświętszy Sakrament do symbolicznego Grobu Pańskiego bez procesji. Istnieje możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu z zachowaniem przepisów dotyczących:,liczby uczestników tak jak podczas Mszy świętej. 4. W Wielką Sobotę nie organizujemy tradycyjnego błogosławieństwa pokarmów. Proszę wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu (formuła dostępna z załączniku), Możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim, z zachowaniem przepisów dotyczących liczby uczestników, tak jak podczas Mszy świętej, może trwać do rozpoczęcia Wigilii Paschalnej, kiedy to należy ją zakończyć i nie wznawiać po zakończeniu liturgii. Przy Grobie Pańskim nie pełnią warty strażacy ani inne służby. 5. Liturgię Wigilii Paschalnej, z zachowaniem ograniczenia uczestników do 5 osób, rozpoczynamy w prezbiterium od odmówienia przewidzianych modlitw przy paschale. Następnie należy zapalić paschał (np. od świecy), jeden raz zaśpiewać słowa: ,,Światło Chrystusa” i przejść do
Orędzia Wielkanocnego, W czasie ,,Liturgii chrzcielnej” należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne (por. Missale Romanum, s. 371, n. 55). Potem następuje ,,Liturgia Eucharystyczna”. Po liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego nie urządzamy procesji rezurekcyjnej i nie stosujemy pokropień wodą święconą. Chrzty z uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego należy przełożyć na inny czas. Kwestię ilości osób mogących brać udział w Eucharystiach sprawowanych w Niedzielę Zmartwychwstania, rozstrzygną rozwiązania państwowe, które będę w tym dniu obowiązywać.
VIII. ZGROMADZENIA ZAKONNE. Na mocy wytycznych Stolicy Apostolskiej, postanawiam, aby wszystkie osoby życia konsekrowanego, przebywające w domach zakonnych na terenie Archidiecezji Przemyskiej, bezwzględnie zachowywały zasadę pozostawania w domu. Dotyczy to najbliższych dni, jak również uroczystości związanych z Triduum Paschalnym. Msze święte i celebracje Triduum Sacrum w kaplicach zakonnych możliwe są jedynie w przypadku, gdy na terenie domu zakonnego mieszka kapelan, który dotychczas pełnił tę funkcję. W przypadku braku takiego kapłana, zachęca się wspólnoty zakonne, by – podobnie jak wierni świeccy – korzystały z transmisji radiowych i telewizyjnych.
IX. UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII Świętej. W duchu odpowiedzialności za zdrowie dzieci i ich rodzin, odwołuję wszystkie uroczystości związane z I Komunią świętą, bez względu na ilość dzieci mających do niej przystąpić w poszczególnych parafiach. Nowe terminy zostaną ustalone we wspólnotach parafialnych, we współpracy z rodzicami dzieci pierwszokomunijnych, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkołach, Rodziców proszę, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygotowanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.
W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, szukajmy Pana Boga i jego mocy na modlitwie. Powierzajmy ufnie nasz los Bożej Opatrzności i módlmy się o wypełnienie woli Bożej. Nas samych i całą wspólnotę Kościoła, polecajmy wstawiennictwu Matki Bożej Jackowej, św. Walentego, św. Dobrego Łotra, św. Józefa Sebastiana Pelczara oraz bł. ]ana Wojciecha Balickiego.
W dniu Zwiastowania Pańskiego z serca wszystkim błogosławię.

KANCLERZ KURII

ARCYBISKUP METROPOLITA PRZEMYSKl
Niniejsze zarządzenie należy podać do wiadomości wiernym za pośrednictwem dostępnych środków masowego przekazu.